Naskah Mengenai Prabu Siliwangi

"Naskah"

Pustaka Nagara Kretabhumi 1-4
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 3 Sargah 5
Rukun Syahadat dsb.
Wawacan Suluh

"Naskah Kuno"

Kitab Syarah Syahadatain [07.09.3]
Syarah Mukhtashar Al-Awamil [07.04.4]
Syarh Umm Al-Barahin
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara 3-2 [07.39]