Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 3 Sargah 5

"Naskah"

Pustaka Nagara Kretabhumi 1-4
Pustaka Pararatuan i Bhumi Jawadwipa 1-3
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 1 Sargah 4
Wawacan Pandita Sawang

"Naskah Kuno"

Babad Pajajaran [0729]
Syarh Umm Al-Barahin
Naskah Babulhaq dan Terjemahan 2
Wawacan Amir Hamzah