Wawacan Sjech Abdulkodir Djaelani

"Naskah"

Pustaka Dwipantaraparwa Sargah 9
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 4 Sargah 2
Hikayat Shayid Abdullah
Kitab Nasihat I

"Naskah Kuno"

Pustaka Dwipantaraparwa Sargah 9
Pustaka Rajya-Rajya i Bhumi Nusantara Parwa 3 Sargah 3
Kitab Syarah Ummi Al-Bahirin [07.09.6]
Wawacan Amir Hamzah